Wydrukowano z www.zoje.pl

Logowanie

Rejestracja

Maszyny do szycia

REGULAMIN SERWISU

Informacja o spółce

Właścicielem i administratorem serwisu dostępnego pod adresem: www.zoje.pl jest „Strima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064216, NIP: 7810000099, kapitał zakładowy: 1 347 360 zł (dalej: Strima).

Postanowienia ogólne

Serwis www.zoje.pl przeznaczony jest do składania zamówień na Towary znajdujące się w ofercie ZOJE EUROPE, dalej: Serwis ZOJE.

Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.zoje.pl, a także uprawnienia i obowiązki użytkowników Serwisu.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

a) Kliencie - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Klientem nie może być konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny,

b) Generalnym dystrybutorze – rozumie się przez to generalnego dystrybutora maszyn szwalniczych Zoje w Europie, spółkę „Strima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064216, NIP: 7810000099, kapitał zakładowy: 1 347 360 zł,

c) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą ze strony www.zoje.pl,

d) Strefie Dystrybutora – rozumie się przez to aplikację webową służącą do wspomagania oraz obsługi sprzedaży Towarów. Strefa Dystrybutora udostępniona jest pod domeną www.zoje.pl

e) Odbiorcy – rozumie się przez to Klienta zarejestrowanego do Strefy Dystrybutora,

f) Towarze – rozumie się przez to maszyny szwalnicze marki ZOJE, których nabycie przez Odbiorcę umożliwia Strefa Dystrybutora,

g) Dniach roboczych – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wskazanych przez Strima,

h) Koncie Klienta – rozumie się przez to konto założone w Strefie Dystrybutora przyporządkowane określonemu Odbiorcy,

i) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulam,

Strefa Dystrybutora

Strefa Dystrybutora skierowana jest wyłącznie do Klientów prowadzących działalność gospodarczą o charakterze handlowym.

Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Strefy Dystrybutora, zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść udostępnionego uprzednio przez Strimę Regulaminu oraz w razie wątpliwości uznaje się, że korzystając z Serwisu ZOJE, Klient wyraża jednocześnie zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

Za pośrednictwem Strefy Dystrybutora, Strima świadczy w szczególności następujące usługi:

a) składania zamówień i sprzedaży Towarów,

b) udostępniania informacji o indywidualnym poziomie cen dla Odbiorcy,
c) udostępniania informacji o rozliczeniach z tytułu zakupu Towaru,
d) udostępnienia informacji o zamówieniach składanych za pośrednictwem Serwisu ZOJE.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Strima to:

a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies z włączoną ich obsługą,
c) posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail.

Zakazane jest dostarczanie przez Odbiorcę treści nieprawdziwych o charakterze bezprawnym.

Strima informuje, iż Serwis ZOJE wykorzystuje pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu ZOJE. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies umieszczone są w dalszej części Regulaminu.

Rejestracja

Przeglądanie powszechnie dostępnej treści Serwisu ZOJE nie wymaga rejestrowania się lub logowania w Serwisie.

Strefa Dystrybutora udostępniana jest Odbiorcy, czyli Klientowi, który dokonał rejestracji na stronie www.zoje.pl

W ramach procesu rejestracji, Klient wypełnia udostępniony formularz zgłoszeniowy oraz załącza obrazy następujących dokumentów:
- pisemne oświadczenie o chęci zakupu produktów ZOJE z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży,
- aktualne dokumenty potwierdzające prowadzenie przez podmiot działalności gospodarczej.
Generalny dystrybutor umożliwi Odbiorcy dostęp – za pośrednictwem Serwisu ZOJE – do następujących, posiadanych przez niego informacji:
a) złożonych przez Odbiorcę za pośrednictwem Serwisu ZOJE zamówień,
b) informacji cenowych dotyczących zamawianych Towarów (dostęp do indywidualnego poziomu cen),
c) informacji o stanie realizacji zamówień (dostęp do stanów magazynowych Generalnego dystrybutora).


Generalny dystrybutor zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w zakresie udzielania powyższych informacji. Przedmiotowe zmiany nie są traktowane jako zmiana Regulaminu.

Generalny dystrybutor zobowiązuje się do przydzielenia Odbiorcy loginu i hasła dostępu do Strefy Dystrybutora.

Z chwilą zakończenia procesu Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy handlowej pomiędzy Klientem a Generalnym dystrybutorem.

Generalny dystrybutor oświadcza, że korzystanie z jakichkolwiek informacji będzie możliwe jedynie na podstawie przyznanego Odbiorcy loginu i hasła dostępu, wprowadzonego przez Odbiorcę na stronie internetowej Strefa Dystrybutora.

Login i hasło dostępu do systemu są informacją poufną. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące wyniknąć z użycia loginu i hasła przez osoby do tego nieupoważnione.

Wszelkie informacje uzyskane w wyniku dostępu do systemu są informacjami poufnymi. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy. W przypadku nie przestrzegania tajemnicy przez Odbiorcę, Generalny dystrybutor zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania współpracy w trybie natychmiastowym.

Zamówienia

Zamówienie może zostać złożone przez Odbiorcę za pośrednictwem Strefy Dystrybutora z wykorzystaniem indywidualnego loginu i hasła dostępu.

Generalny dystrybutor w przypadku otrzymania zamówienia z wykorzystaniem loginu i hasła dostępu, nie ma obowiązku badania czy osoba składająca oraz potwierdzająca zamówienie jest do tego upoważniona.

Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane przez Generalnego dystrybutora w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odbiorca zobowiązuje się do traktowania zamówienia złożonego w systemie na równi z zamówieniem pisemnym.

Strony uzgadniają, że zaakceptowanie przez Odbiorcę otrzymanego potwierdzenia zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Strony umowy sprzedaży i zatwierdzone zostanie fakturą VAT wystawioną przez Generalnego Dystrybutora.

Do realizacji zamówień Klientów z krajów UE: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch Generalny dystrybutor potrzebuje potwierdzony europejski numer VAT Odbiorcy. Wówczas Generalny dystrybutor wystawi fakturę ze stawką 0% VAT.

Realizacja dostaw

Zamówienia złożone do godziny 14:00 dnia roboczego, zostaną wysłane w tym samym dniu. W przypadku wyczerpania zapasów zamówionego produktu, Towar dostępny zostanie wysłany natychmiast, a pozostały po uzupełnieniu magazynu. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostarczenia przesyłek w dowolne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujący koszt ubezpieczenia i koszty pobrania wynosi: 18 PLN + VAT (22,14 PLN brutto). Dostawy towarów o wartości przekraczającej 1.000 zł netto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są na koszt Generalnego dystrybutora.

Do każdej przesyłki o wartości do 1.000 zł netto zostaną doliczone koszty transportu. Koszty dostarczenia towaru są automatycznie dodawane do faktury, jako odrębna pozycja, w związku z czym wartość brutto faktury jest równa wartości pobrania.

Wyboru sposobu dostawy Odbiorca dokonuje wybierając odpowiednią opcję podczas finalizacji zakupów. Istnieje również możliwość samodzielnego odbioru Towaru. Odbiorca dokonuje wyboru opcji sposób dostawy spośród następujących możliwości:

• Firma kurierska
• Odbiór osobisty

Odbiorca oprócz uiszczenia ceny za Towar i kosztów dostawy nie jest zobowiązany do uiszczenia żadnych opłat dodatkowych. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki, zamówione Towary zostają zwrócone do Generalnego dystrybutora . W takiej sytuacji Odbiorca zostanie obciążony kosztami przesyłek.

Sposoby płatności

Formy płatności akceptowane w Strefie Dystrybutora:
• Przedpłata na rachunek bankowy
• Za pobraniem w momencie dostarczenia Towaru
• Gotówka w momencie osobistego odbioru
• Inne formy po ich wcześniejszym uzgodnieniu, np. przelew po dostawie Towaru (dotyczy tylko Klientów z minimum roczną historią współpracy)

W przypadku zamówień o dużej wartości Generalny dystrybutor zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany formy płatności, a w przypadku konieczności importu specjalnych urządzeń Generalny dystrybutor dodatkowo poinformuje Odbiorcę o konieczności dokonania przedpłaty. W momencie zmiany sposobu zapłaty przez Generalnego dystrybutora, Odbiorca ma prawo, bez uzasadnienia, zrezygnować z zamówienia.

Szczegółowe dane Generalnego dystrybutora do zapłaty:
Właściciel rachunku: Strima Sp. z o.o., Swadzim ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne
Nr rachunku bankowego (PLN): 64 1050 1520 1000 0022 2239 3932
SWIFT: INGBPLPW
Nazwa banku: ING Bank Śląski
W tytule przelewu Odbiorca winien wpisać nr zamówienia.

Bezpieczeństwo zakupów

Generalny dystrybutor wykorzystuje najbezpieczniejsze metody ochrony i przekazywania danych. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. Po zalogowaniu (połączeniu się z bezpieczną stroną WWW) Odbiorca jest o tym informowany. W adresie strony „http” zamienia się na „https”, a na prawej dolnej stronie paska przeglądarki Internet Explorer pojawia się symbol kłódki. W przeglądarkach Firefox i Opera symbol kłódki pojawia się na pasku nawigacji. Klikając w symbol kłódki Odbiorca może sprawdzić tożsamość serwera www.zoje.pl, którego autentyczność potwierdza certyfikat GeoTrust.

Ceny

Ceny towarów określone w aktualnym cenniku są cenami dla konkretnego Dystrybutora. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji, w sytuacji, gdy z powodów technicznych cena podana w internecie będzie błędna, a Klient nie zaakceptuje jej poprawnej wysokości. Koszty wynikające z tego tytułu nie będą obciążały Klienta.

Gwarancja, rękojmia

Generalny dystrybutor oświadcza, że Towar jest oferowany do dalszej odsprzedaży i jest wysokiej jakości.

Dokonując zakupów w serwisie internetowym www.zoje.pl za pośrednictwem Strefy Dystrybutora Odbiorca zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność za towar, włącznie z udzieleniem gwarancji i serwisu na urządzenie klientowi finalnemu.

Postępowanie gwarancyjne

Odbiorca może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez Generalnego dystrybutora są wykonywane nienależycie bądź niewykonywane.

Reklamacja wymaga zachowania formy pisemnej i przesłania na adres: „Strima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne. Treść reklamacji winna zawierać zastrzeżenia związane ze świadczeniem usług przez Generalnego Dystrybutora oraz adres bądź adres e-mail reklamującego.

Generalny dystrybutor rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Generalny dystrybutor zawiadomi reklamującego za pośrednictwem adresu lub adresu e-mail, wskazanego w reklamacji.

Magazyn Zoje

Adres magazynu Zoje Polska:
Swadzim k/Poznania
ul. Poznańska 54
62-080 Tarnowo Podgórne, Polska

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Użytkowników jest „Strima” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swadzimiu, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) – dalej: Ustawa, Strima zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w Serwisie ZOJE.

Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych.

W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania , czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z usług Serwisu ZOJE.

Dane osobowe ujawniane są innym osobom tylko na zasadach określonych w Regulaminie oraz przepisach prawa.

Strima nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych Odbiorców i Użytkowników, a także danych o zakupach dokonanych przez Odbiorców.

Pliki cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Strima Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Swadzim, ul. Poznańska 54, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) umożliwienia funkcjonowania elementów Serwisu takich jak: koszyk, zmiana języka i waluty, obsługi ustawień Użytkownika itp.,
b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies uniemożliwi korzystanie ze stron internetowych Serwisu.

Adresy IP

Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Postanowienia końcowe

Strima zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie. Zamieszczenie nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane w Serwisie, a zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem Odbiorcy.

Odbiorca, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu oraz rozwiązać umowę w trybie wskazanym w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako zgoda Odbiorcy na te zmiany.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki dotyczącej plików cookies.